Kirish: Jedi yulduz urushlari: tushirilgan buyurtma